Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Psychiatros Online | Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής, Χρήστος Κακουλίδης

Κατά την ψυχοθεραπευτική διαδικασία δίνεται έμφαση στον άνθρωπο ως ολότητα.

Η αρχή που διέπει την ψυχοθεραπευτική προσέγγιση είναι κυρίως η αναγνώριση ότι ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και ως τέτοιος αντιμετωπίζεται. Δεν είναι ο τύπος της ψυχοθεραπείας που καθορίζει την προσέγγιση του ανθρώπου,αλλά ο άνθρωπος και οι ιδιαίτερες ανάγκες του,που καθορίζουν τον τύπο της ψυχοθεραπευτικής προσέγγισης που εφαρμόζεται. Η φαρμακευτική προσέγγιση γίνεται όταν κάτι τέτοιο είναι απολύτως απαραίτητο. Προτεραιότητα πάντα έχει η ψυχοθεραπευτική σχέση.
Υπηρεσίες Ψυχοθεραπείας